silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

1. "Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb"

"Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb" (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Hlavní hygienik ČR, 1.11.2010, č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) vychází ze znění normy ČSN ISO 1996 (01 1621): Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí. ČNI, srpen 2009 ČSN ISO 1996-2, která - mj. - specifikuje postup při zjišťování hladiny akustického tlaku vytvářeného polem akustických vln, dopadajících na fasády stavebních objektů. Výsledkem uplatnění uvedeného postupu pro místo příjmu (MP) je hodnoticí hladina LAeq MP, která se porovnává s požadavky NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

2. Implementace do programu HLUK+

Implementace Metodického návodu HH ČR č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) do programu HLUK+ je založena na principu transformace vypočítaných hodnot LAeq MP v místě příjmu (MP) na hodnoty LAeq hodnoticí tím, že se vezmou v úvahu podmínky pro korekci dopadajícího zvukového pole na odraz od fasády. V programu HLUK+ verze 9.15 je to uživatelsky ošetřeno tím, že pro konkrétní bod lze vypnout (dočasně/trvale) odraz od fasády objektu (domu/budovy), před níž byl bod zadán. Pomocí stisku jediné klávesy (v Tabulce bodů výpočtu) lze tím odfiltrovat vliv odrazu posuzované fasády a v tabulce jsou vedle sebe obě spočtené hodnoty (bez vlivu fasády a s jejím vlivem) dokumentovány.

3. Výhody / potřeba používání verze 9.15 programu HLUK+

Hodnota LAeq hodnoticí je orgány ochrany veřejného zdraví používaná pro hodnocení akceptovatelnosti/neakceptovatelnosti akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb.

 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.