silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 
Tipy a upozornění

Tipy a upozornění

 

Výhodné (zajímavé a přitom ne tak často používané) aplikační možnosti programu HLUK+:

 

1.      Směrový imisní diagram zdrojů hluku. Umožní v grafické i tabulkové podobě zjistit imisní příspěvky zdrojů hluku v imisním místě. Důsledek aplikace: S výhodou lze použít při efektivním navrhování protihlukové ochrany imisního místa před hlukem generovaným statickými či dynamickými zdroji hluku.

 

2.      Práce s jedním až čtyřmi okny. Umožní přímé současné vizuální porovnávání až čtyř posuzovaných situací. Při porovnávání stavů akustické situace k sobě patřících úloh je možné přímé grafické zjištění rozdílů v porovnávané situaci 1 oproti situaci 2 (rozdílová pásma). Šířku decibelových pásem pro porovnávání výsledku volí uživatel. Důsledek aplikace: Explicitní zobrazení území, v nichž dojde ke zlepšení či ke zhoršení porovnávané situace 1 oproti situaci 2 (popřípadě průkaz, že se stav akustické situace nezměnil).

 

3.       3-D zobrazení řešené úlohy. V něm je podporováno veškeré 3-D zobrazení izofon a izofonových pásem, na něž jsou uživatelé z používání programu HLUK+ doposud zvyklí. Je umožněn jak statický pohled na řešenou úlohu z různých směrů a při různých výškách pozorovatele nad terénem, tak i pohled dynamický (průlet nad situací). Důsledek aplikace: Rychlá základní kontrola zadávaných vstupů (především výšek objektů), efektní prezentace grafických výsledku řešení v textových dokumentech i v power-pointových prezentacích.

 

4.      Optimalizace návrhů protihlukové clony. V závislosti na uživatelské volbě buď plně automatizovaný nebo poloautomatizovaný návrh tvaru protihlukové clony, současně s uvedením plochy navržené protihlukové clony. Důsledek aplikace: Přímý podklad pro výpočet finanční náročnosti navrhované protihlukové clony. Vazba na paragrafy 30 a 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění.

 

5.      Výpočet a zobrazení nejvyšší hlukové expozice fasád objektů v řešeném území. Po výpočtu hodnot LAeq u všech fasád uživatelem zvolených objektů je na příslušné fasádě vždy zobrazen nejhorší stav. Důsledek: Přehledná vizuální orientace o globálním stavu akustické situace u objektů v posuzovaném území. Základní informace o hierarchizaci postupu návrhu protihlukových opatření.

 

6.      Výpočet a tabulkové zobrazení počtů osob zasažených hlukem v decibelových pásmech. Po uživatelské volbě exponovaných objektů a zadání počtů bydlících osob v těchto objektech je pro řešenou úlohu předloženo tabulkové zobrazení počtu osob exponovaných hlukem v decibelových pásmech. Důsledek: Porovnávání akustické výhodnosti variantních řešení původní úlohy. Použitelnost pro dokumentace EIA. Vazba na paragrafy 30 a 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění.

 

7.      Výpočet hluku průmyslových zdrojů v oktávových i třetinooktávových pásmech. K obvyklé tabulkové prezentaci výsledků výpočtů je asociovaná i její grafická podoba. Detailně jsou prezentovány příspěvky jednotlivých zdrojů hluku. Důsledek: Podklad pro navrhování hierachie postupu protihlukových opatření. V grafické prezentaci výsledků výpočtů příspěvků hluku v třetinooktávových pásmech je vizuálně předložen i průkaz o přítomnosti či nepřítomnosti tónových složek v imisním hlukovém spektru

 

8.      Automatizovaný výpočet optimalizace protihlukových opatření pro průmyslové zdroje hluku. Tato procedura předkládá – pro uživateli známé technické možnosti snižování emise hluku zdrojů - průkaz o tom, zda vůbec, a pokud ano, při kterém kroku výpočtu lze nepřekročení hygienických limitů hluku pro řešenou úlohu splnit. Důsledek: Efektivní technické i ekonomické navrhování postupu při snižování imisních hodnot hluku.

 

9.      Směrovost zdrojů průmyslového hluku. Při uživateli zadaných směrových vyzařovacích diagramech průmyslových zdrojů hluku jsou podle  uživatelské volby vypočítány imisní hodnoty hluku v oktávových / třetinooktávových pásmech. Jsou použitelné všechny procedury z volby výpočtu hluku průmyslových zdrojů hluku v oktávových i třetinooktávových pásmech. Důsledek: Přesnější výpočty imisních hodnot hluku a tím i možnost efektivnějšího navrhování hierarchizace postupu protihlukových opatření. V grafické prezentaci výsledků výpočtů příspěvků hluku v třetinooktávových pásmech je vizuálně doložen i průkaz o přítomnosti či nepřítomnosti tónových složek v imisním hlukovém spektru.

 

10.  Používání uživatelské databáze emisních vlastností zdrojů průmyslového hluku. Při absenci oficiální technické dokumentace o emisních vlastnostech zdrojů hluku má uživatel možnost použít své údaje z vlastní databáze. Je zachována možnost zadávání směrových i spektrálních vlastností zdrojů hluku. Explicitně je podporovaná excelovská podoba uživatelské databáze. Důsledek: Zefektivnění akustických výpočtů, které by bez vazby na uživatelskou databázi byly velmi pracné či až realizačně nemožné.

 

 


 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.